Regulamin rozgrywek - Małopolska Liga Steel Darta na LigSpace
Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

REGULAMIN LIGI

MAŁOPOLSKA LIGA STEEL DARTA OSTRAKLASA

z dnia 31.07.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami. Stan na dzień 18.08.2016

 

 

I.             Organizator

1.            Organizatorem rozgrywek Małopolskie Ligi Steel Darta Ostraklasa (dalej: MLSD) w Krakowie jest Polskie Stowarzyszenie Darta Klasycznego (dalej: PSDK) z siedzibą w Krakowie, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435429 dnia 05.10.2012.

 

II.            Cel

1.Promowanie rozwoju steel darta wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizację systematycznych rozgrywek ligowych oraz turniejów.

2.Integracja środowiska związanego z steel dartem.

 

III.          Miejsce i czas

1.Miejsce i czas rozgrywek danej edycji podane będą w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

IV.          Uczestnictwo + zgłoszenia

1.W rozgrywkach  MLSD mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i młodsi za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

2.Do rozgrywek mogą zgłosić się drużyny minimum trzyosobowe, a maksimum sześcioosobowe.

3.Każdy zawodnik występujący w lidze MLSD może grać tylko w jednej drużynie.

4.Do meczu musi przystąpić, co najmniej trzech zawodników.

5.W trakcie rozgrywek danej edycji można dopisać nowych zawodników tylko do czwartej kolejki rundy jesiennej włącznie oraz w przerwie pomiędzy rundą jesienną i rundą wiosenną, jako uzupełnienie składu do 6 zawodników. Zgłoszenie nowego zawodnika w trakcie sezonu jest możliwe po dokonaniu wpłaty na konto PSDK kwoty 50 zł oraz uzupełnieniu karty zgłoszeniowej.

6.Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny następuje drogą elektroniczną do organizatorów ligi najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem meczu, w którym zawodnik ma wystąpić po raz pierwszy w drużynie.

7.Zabrania się jakichkolwiek transferów między drużynami po złożeniu karty zgłoszeniowej.

8.Zaleca się aby podczas rozgrywania meczów obowiązują długie spodnie i „zakryte” buty. Drużyny występują w spotkaniach 
w jednakowych kolorystycznie koszulkach zaopatrzonych w logo lub nazwę zespołu oraz logo MLSD (naszywka) oraz ewentualnie logo sponsora (naszywka). PSDK zastrzega sobie prawo do ingerencji i narzucenia wyglądu strojów meczowych
w przypadku zaistnienia umów sponsorskich.

9.Drużyna musi zgłosić miejsce rozgrywania swoich meczów gospodarskich oraz musi wskazać minimum dwa dni w tygodniu 
w których może rozgrywać mecze.

10.Drużyna zostanie zakwalifikowana do gry po spełnieniu wszystkich wymogów organizatora (terminowego zgłoszenia na formularzu wraz z oświadczeniem opiekunów prawnych o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek i wyrażeniu zgody na uczestnictwo oraz dokonaniu opłaty startowej). Ponadto drużyna i jej zawodnicy nie mogą mieć w stosunku do organizatora zobowiązań finansowych z poprzednich edycji.

11.Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.psdk.pl i pod adresem kontakt@psdk.pl

12.Ostateczny systemem rozgrywek i terminarz zostanie podany na stronie internetowej PSDK oraz www.ostraklasa.pl po zamknięciu listy zgłoszeniowej.

 

V.           System rozgrywek oraz zasady gry

1.System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów do danej edycji. W lidze MLSD obowiązują przepisy gry WDF. Przebieg meczu ligowego podany będzie w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.Kolejność zespołów w tabeli oraz ocena gry o mistrzostwo podana będzie w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.Zawody zostaną zweryfikowane, jako przegrana bez gry (walkower), w przypadku gdy:

a.drużyna nie stawi się na dziesięć minut przed rozpoczęciem meczu,

b.drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż trzech,

c.drużyna opuszcza miejsce gry lub dekompletuje się przed końcem spotkania,

d.w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym nazwiskiem,

e.zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca,

f.drużyna ukarana finansowo nie wpłaci określonej kwoty w podanym terminie.

g.drużyna nie rozegra przełożonego spotkania w terminie uzgodnionym

4.Każda nowa drużyna zaczyna rozgrywki od najniższej ligi.

5.W sytuacjach podyktowanych dobrem ligi organizatorzy mają prawo przełożyć każde spotkanie ligowe.

6.W przypadku, gdy drużyna jest zainteresowana przełożeniem spotkania na inny termin musi:

a.najpóźniej 48h przed meczem poinformować przeciwnika oraz PSDK w formie e-maila, lub wpisu na forum internetowym pod adresem www.psdk.pl/forum w dziale dotyczącym odpowiedniej kolejki na min. 48h przed rozpoczęciem przekładanego spotkania o konieczności przełożeniu meczu. Jeżeli drużyna zainteresowana przełożeniem poinformuję drużynę przeciwną oraz PSDK w terminie krótszym niż 48h drużyna przeciwna ma prawo odmówić zgody na przełożenie meczu co skutkować będzie walkowerem na niekorzyść drużyny zainteresowanej przełożeniem meczu.

b.zorganizować i przeprowadzić zawody w terminie uzgodnionym oraz zapewnić możliwość prowadzenia protokołu
i obserwacji. O terminie przełożonego meczu należy poinformować PSDK w formie e-maila, lub wpisu na forum internetowym pod adresem www.psdk.pl/forum w dziale dotyczącym odpowiedniej kolejki na min. 48h przed rozpoczęciem przełożonego spotkania. Za zgłoszenie odpowiedzialny jest zawsze przedstawiciel drużyny gospodarza, nawet jeśli zmiana jest na prośbę drużyny gości.

c.przełożone spotkanie musi zostać rozegranie w terminie nie później niż do 21 dni od ostatniego dnia kolejki w ramach której miał być rozgrywany mecz z zastrzeżeniem iż kolejka trwa od poniedziałku do niedzieli włącznie

d.o chęci rozegrania meczu awansem należy poinformować PSDK w formie e-maila, lub wpisu na forum internetowym pod adresem www.psdk.pl/forum w dziale dotyczącym odpowiedniej kolejki na min. 48h przed rozpoczęciem przełożonego spotkania.

e. ustala się limit przełożeń meczów: 2 razy na rundę zasadniczą, 2 razy na rundę rewanżową. Mecz rozegrany awansem oraz
w innym terminie w ramach bieżącej kolejki (kolejka trwa od poniedziałku do niedzieli włącznie) nie jest wliczany w limit przełożeń. Każde kolejne przełożenie meczu możliwe jest w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej na konto PSDK
w wysokości 50zł oraz spełnieniu w/w punktów dotyczących chęci przełożenia meczu.

7.Aby drużyna utrzymała ciągłość gry oraz nazwę w danej lidze, musi zatrzymać w swoim składzie minimum 2 zawodników 
z poprzedniej edycji.

8.Jeżeli drużyna zmuszona jest poddać mecz walkowerem, Kapitan zobligowany jest do poinformowania przeciwnika oraz PSDK
o konieczności poddania meczu najpóźniej na 48h przed godziną rozpoczęcia meczu. W innym wypadku drużyna zostaje ukarana grzywną w wysokości 100zł. Jeżeli sytuacja powtórzy się w sezonie dwukrotnie – drużyna i jej zawodnicy zostają zawieszeni do odwołania!

 

VI.          Protokoły meczowe

1.Protokół meczu ligowego jest jedynym dokumentem, na podstawie którego PSDK może zatwierdzić wynik meczu ligowego 
i uwzględnić go w oficjalnej tabeli.

2.Za wypełnienie protokołu meczowego odpowiadają kapitanowie obu drużyn.

3.Protokół sporządza się na druku  otrzymanym przed sezonem od PSDK w oryginale

4.Protokół musi być przesłany w postaci skanu lub czytelnego zdjęcia na adres kontakt@psdk.pl w terminie do 48h po godzinie rozpoczęcia meczu.

5.Kapitan gospodarzy jest odpowiedzialny za dostarczenie oryginału protokołu do PSDK nie później niż 14 dni od dnia zakończenia meczu.

6.W przypadku niedostarczenia protokołu, bądź nie przesłania wyniku spotkania w wyznaczonym terminie karana jest drużyna, która nie dopełnia tego obowiązku. W takim przypadku drużyna zostaje ukarana grzywną w wysokości od 20zł do 100zł.

7.Po opublikowaniu wyniku meczu na stronie rozgrywek drużyna przeciwna ma 7 dni na zgłoszenie nieprawidłowości lub błędów. Po tym terminie wynik i przebieg spotkania pozostaje bez zmian.

 

VII.         Protesty

1.Każdy protest dotyczący jakichkolwiek nieprawidłowości regulaminowych mających miejsce podczas meczu ligowego musi być wniesiony na odwrocie protokołu, podczas jego trwania lub tuż po jego zakończeniu.

2.Protest ma prawo zgłosić wyłącznie Kapitan drużyny.

3.Protest musi być złożony pisemnie lub pocztą elektroniczna wraz z pełnym uzasadnieniem do PSDK  w terminie 48 godzin od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu ligowego.

4.PSDK opublikuje Decyzję w terminie nie dłuższym niż 4 dni od otrzymania protestu.

5.Kapitanowie Drużyn zainteresowanych mają prawo wnieść sprzeciw od tej Decyzji w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Na podstawie zebranych materiałów PSDK podejmą ostateczną i nieodwołalną decyzję w terminie 4 dni od daty otrzymania wniesienia apelacji wobec pierwszej decyzji.

 

VIII.       Uwagi Końcowe

1.Organizator Zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2.PSDK ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy drużyny. Nazwa nie powinna być obraźliwa ani wulgarna lub mieć negatywne konotacje. Należy unikać formułowania nazw będących zdaniami.W nazwie mogą występować max dwa słowa.

3.PSDK nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na obiektach, w których rozgrywane są mecze MLSD.

4.Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których prowadzone są spotkania MLSD. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan.

5.Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania.

6.Za wszelkie kontakty drużyny z PSDK odpowiada kapitan.

7.W czasie rozgrywek prowadzone są klasyfikacje: wysokie zakończenia 100 i więcej; szybkie zakończenia gry lotką 18 lub szybszą z zastrzeżeniem iż w pojedynkach drużynowych zaliczane są tylko wysokie zakończenia; maxy - zliczane ilościowo tylko trafienia punktowane po 180.

Statystyki, można oglądać na bieżąco na stronie internetowej www.ostraklasa.pl. Każdy zawodnik musi rozegrać minimum pięć meczy, aby mógł zostać ujęty w statystykach końcowych. Na stronie tej podawane są wszystkie aktualności oraz zmiany dotyczące MLSD.

8.Na podstawie statystyk ustalana jest lista nagrodzonych danej edycji.

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zaginione rzeczy.

10.Zawodnicy biorą udział w Lidze na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
i nie mogą z tego tytułu rościć do PSDK żadnych odszkodowań). Istnieje możliwość ubezpieczenia całej drużyny we własnym zakresie.

11.Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek tj. podpisując Kartę Zgłoszeniową drużyny, wyraża zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas rozgrywek MLSD, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych 
i promocyjnych.

13.Dodatkowe opłaty i kary finansowe tworzą fundusz nagród.

 

Uwaga:

• Punkty regulaminu uzależnione od ilości zgłoszonych zespołów w danej edycji jak również aktualnych uwarunkowań organizacyjnych są podane w załączniku nr 1 do regulaminu.

 Pełny regulamin dostępny pod adresem: http//www.psdk.pl/files/mlsd.16.17.rar

Reklama: